Pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas

Posted by / 25-Sep-2020 10:32

Pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas

Ang arabik na salitang ‘Islam’, ay nangangahulugan ng kusang pagsuko sa kalooban ni Allah at pagsunod sa Kanyang mga kautusan.

‘Allah’ ay ang pangalang pantangi ng Tunay na Diyos na ginagamit ng mga Muslim.

Sa tuwing ang mga aral ng propeta ay nasira ng mga tao si Allah ay nagpapadala ng panibagong propeta upang ibalik ang sangkatauhan sa Tuwid na Landas.

Ito ay pamamaraan ng buhay na ganap na umaayon sa kalikasan, ng may katuwiran, lohika at agham.Simula ng nilikha ang unang tao, si Allah ay nagpahayag ng Kanyang patnubay sa sangkatauhan sa pagpapadala ng mga propeta, na lahat sila ay nag-aanyaya na maniwala sa Isang Diyos.Ang mga propetang tumanggap ng mga aklat mula kay Allah ay tinawag na mga sugo.Ang una sa limang pangunahing pundasyon, ay ang paghahayag, na nauunawaan at kusang-loob, ang: La ilaha illallah wa Muhammadar rasulullah.“Walang ibang diyos maliban kay Allah, at si Muhammad ay Sugo ni Allah”.

pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas-85pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas-2pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas-30

Ang paniniwalang ito ay dapat na pinamamahalaan ang lahat ng aspeto ng buhay ng tao.